Alt om The Five Behaviors of a Cohesive Team

Alt om The Five Behaviors of a Cohesive Team

The Five Behaviors of a Cohesive Team (på dansk: De fem adfærdsmønstre i et velfungerende team) er den seneste tilføjelse til DISCOVER’s produktportefølje og et helt nyt værktøj indenfor organisations- og teamudvikling.

I det følgende dokument kan du læse mere om nogle af de mange features, som løsningen indeholder.

Proces

Kan benyttes på hele organisationer og enkeltstående teams på alle niveauer

The Five Behaviors of a Cohesive Team er testet på og udviklet til brug i organisationer af stort set alle typer og alle størrelser i alle brancher. Til gengæld stiller værktøjet store krav til, hvordan de enkelte teams er organiseret. Hvis ikke der er tale om mindre grupper (typisk 4-12 personer), der arbejder sammen om at skabe fælles resultater, vil processen og dialogen omkring værktøjet næppe opleves særlig meningsfuld og værdiskabende af deltagerne. Katzenbach og Smiths efterhånden klassiske definition er en god rettesnor for, I hvor høj grad teamet ønsker, forventes og ville profitere af at arbejde sammen som team: ”Et mindre antal mennesker med komplementære evner og færdigheder, som er forpligtet overfor et fælles formål, fælles præstationsmål og en arbejdsmetodik, som de holder hinanden gensidigt ansvarlige for”. (Harvard Business Review, 1993)

Et væsentligt kriterie for en effektiv vellykket proces med Five Behaviors er derfor, at man som konsulent eller ledelse på forhånd får afdækket, om det er det rigtige værktøj til teamet og organisationen. Desuden kræver det, at lederen af hvert enkelt team er parat til at gå forrest i processen med at skabe nye adfærdsmønstre i teamet for at fremme ægte teamspirit og sammenhængskraft.

Ideelt set bør man starte med topledelsen i en organisation og derefter bevæge sig nedad og udad i organisationen. På denne måde skaber man det commitment på alle niveauer i organisationen, der er den væsentligste forudsætning for, at alle medarbejdere tager ejerskab for processen.

I mange tilfælde kan man dog også sagtens tage et enkelt team, hvis performance og evne til samarbejde er afgørende for hele organisationen, og arbejde målrettet med dets evne til at løfte opgaverne som team.

I mange tilfælde vil man dele en Five Behaviors-proces op i 2-3 moduler, således at både teamet, lederen og de enkelte teammedlemmer får tid til at indarbejde de nye adfærdsmønstre i forhold til modellens fem niveauer. Hvert modul består typisk af en workshop på 3-6 timer. En proces kan således udmærket strække sig over 3-6 måneder, inden alle moduler er fuldt implementerede.

Belønningen er til gengæld en organisation, der på tværs af teams vil opleve en større følelse af sammenhængskraft og vilje til at sætte teamets og organisationens mål over individuelle præferencer. Det kan ses på arbejdsglæden og effektiviteten. Og på bundlinjen!

Kan gennemføres ved hjælp af både interne og eksterne ressourcer

Selvom både Everything DiSC modellen og Five Behaviors modellen i sig selv er enkle og intuitive modeller, som medarbejdere på alle niveauer umiddelbart kan forholde sig til, er det ikke desto mindre en krævende proces at sætte ord på både egne og andres adfærd i forbindelse med at vise tillid, håndtere konflikter og holde hinanden op på aftaler.

Det kræver med andre ord professionel facilitering at få en sådan proces til at blive en succes og føre et team igennem de refleksioner og diskussioner, der skal til, for at reel handling og forandring kan finde sted.

Som organisation kan I vælge enten selv at stå for implementering og facilitering, eller I kan vælge at lade DISCOVER eller en af vore samarbejdspartnere stå for processen.

Hvis I selv vil stå for det, kræver det, at én eller flere af jeres konsulenter gennemfører en omfattende uddannelse i værktøjet. Det står DISCOVER’s leverandør, Wiley Workplace Learning Solutons for. Du kan læse mere om uddannelsen her.

Hvis I foretrækker at få ekstern hjælp til gennemførslen, kan I med fordel læse mere om denne løsningsform her.

Endelig er det også muligt at lave en kombinationsløsning, hvor DISCOVER går aktivt ind og superviserer og faciliterer en større proces, men hvor flertallet af workshops gennemføres af jeres egne certificerede konsulenter.

VIL DU VIDE MERE OM VORES TEAM VÆRKTØJ?

Bliv kontaktet af en af vores dygtige konsulenter til en gennemgang af vores The Five Behaviors of a Cohesive Team værktøj med udgangspunkt i dine specifikke behov.

Måling

Måling af teamets oplevelse af effektivitet og sammenhængskraft

Til hvert af de fem niveauer er der et antal spørgsmål, der søger at afdække, i hvor høj grad teamet i dag udviser de mest hensigtsmæssige adfærdsmønstre, når det handler om at skabe bæredygtige resultater som team snarere end en samling individer.

Det giver teamet en samlet score på hvert af de fem niveauer, som danner udgangspunktet for den reflekterende proces, man som konsulent faciliterer. Det er således ikke resultatet i sig selv, der er så interessant, da det udelukkende baseres på teamets egne vurderinger i en form for kollektiv selvrapportering.

Svarene holdes op mod en normgruppe, således at man som facilitatorer har mulighed for at perspektivere, i hvilke henseender teamets adfærdsmønstre er mere eller mindre hensigtsmæssige end andre teams.

I tillæg hertil er der på hvert af de fem niveauer et antal fremadrettede spørgsmål, der giver teamets medlemmer mulighed for at beskrive, hvad de mener, der i dag forhindrer teamet i at arbejde sammen, samt hvad der efter deres mening skulle til, for at styrke samarbejdet.

Disse svar giver konsulenten, i samarbejde med team og leder, de bedste muligheder for at diskutere og beslutte, hvad man ønsker at gøre anderledes i fremtiden.

Individuelle Everything DiSC profiler som integreret del af løsningen

I tillæg til Five Behaviors spørgerammen bliver alle teammedlemmer bedt om at udfylde en Everything DiSC profil. Denne del udgøres i sig selv af ca. 80 items, der tilsammen kortlægger de enkelte teammedlemmers præference for bl.a. samarbejde, kommunikation og opgaveløsning.

Ved at integrere Everything DiSC i den samlede løsning, bliver det let at anvende DiSC som fælles sprog for de forskellige tilgange til eksempelvis konflikthåndtering, tillidsskabelse og resultatfokus, som vi har i kraft af vore forskellige profiler.

Hvis man som teammedlem allerede har udfyldt en Everything DiSC profil for nylig, kan man uden besvær overføre profilen til Five Behaviors rapporten, så man ikke behøver udfylde en ny.

BLIV RINGET OP?

Bliv kontaktet af en af vores dygtige konsulenter til en gennemgang af vores The Five Behaviors of a Cohesive Team værktøj med udgangspunkt i dine specifikke behov.

Rapporter

Individuelle rapporter med integreret DiSC profil

Hvert enkelt teammedlem får udleveret sin egen personlige og individuelt tilpassede Five Behaviors rapport. Teamets samlede score og fordeling af svar er synlig, men anonymiseret, så det ikke fremgår, hvad hvert enkelt medlem har svaret.

Hver enkel score er tilknyttet en letforståelig tolkning af, hvad det kan betyde for teamets evne til at samarbejde i forhold til, hvilken udfordring det drejer sig om, f.eks. skabelse af tillid gennem åbenhed, håndtering af konflikter gennem feedback eller fokus på fælles resultater.

På baggrund af scoren og fortolkninger er det op til facilitator at skabe en dialog, der gør det muligt at reflektere over og arbejde med de adfærdsmønstre i gruppen, der vil afstedkomme mere hensigtsmæssig adfærd i teamet.

En del af rapporten er fælles for hele teamet, men den indeholder også respondentens personlige Everything DiSC profil, der i detaljer beskriver, hvorledes denne har betydning for, hvorledes man typisk håndterer samarbejde, kommunikation og opgaveløsning.

Desuden synliggøres hele teamets sammensætning af DiSC profiler, således at det enkelte teammedlem kan se sin profil i den rette kontekst, og dermed forholde sig til sin egen rolle og typiske adfærdsmønstre i netop dette team.

Teamrapport til facilitator med fortolkning og vejledning til facilitering

Som facilitator får du en særlig facilitatorrapport, der, udover scoren og fortolkninger, gør dig opmærksom på, hvad der er temaets største styrker og udfordringer, hvordan det scorer sig selv sammenlignet med andre teams, og hjælper med at formulere målrettede spørgsmål til teamet.

Derudover anviser rapporten hvilke øvelser og opgaver fra faciliteringskittet, man med fordel kunne udfordre teamet med, samt giver forslag til uddybende læsning i den bagvedliggende teori.

BLIV RINGET OP?

Bliv kontaktet af en af vores dygtige konsulenter til en gennemgang af vores The Five Behaviors of a Cohesive Team værktøj med udgangspunkt i dine specifikke behov.

Patrick Lencioni

  • Baseret på Patrick Lencionis bestseller The Five Dysfunctions of aTeam
  • Bogen er netop oversat til dansk: De Fem Dysfunktioner i et Team

The Five Behaviors of a Cohesive Team hviler på et velafprøvet teoretisk og praktisk grundlag, idet den bygger direkte på Patrick Lencionis klassiker The Five Dysfunctions of a Team. Bogen beskriver en leders arbejde med at udvikle et lederteam i en virksomhed, der slås med problemer og udfordringer, der vækker genkendelse hos de fleste ledere, medarbejdere og HR-professionelle.

At arbejde som et team forudsætter nemlig, at vi som mennesker og individer gør noget af det, som vi finder vanskeligt i de fleste sammenhænge, bortset fra i de allernæreste relationer: Vi skal turde vise sårbarhedsbaseret tillid til andre, vi skal turde håndtere konflikter konstruktivt, vi skal committe os til beslutninger, vi ikke er enige i, vi skal turde holde hinanden ansvarlige for manglende overholdelse af aftaler, og vi skal tilsidesætte egne ambitioner og lade teamets mål og resultater komme i første række.

Det kræver både vilje og engagement fra både ledere og medarbejdere, men det er ikke nok: Der skal konkrete, adfærdsændrende værktøjer til, og det kræver tid og vedholdenhed.

Selvom bogen således er en bestseller og en klassiker i USA og den engelsksprogede verden, er Patrick Lencioni endnu ikke så kendt på vore breddegrader. Derfor har DISCOVER i samarbejde med Gyldendal Business i 2015 oversat og udgivet bogen på dansk, så den nu lyder titlen De Fem Dysfunktioner i et Team.

Den tilbyder dermed både en spændende og vedkommende indføring i modellen og mulighed for fordybelse, hvis man er nysgerrig efter endnu mere viden, både for dig som facilitator og for teamets medlemmer.

VIL DU VIDE MERE OM DISCOVERS TEAM VÆRKTØJ?

Bliv ringet op af en af vores dygtige konsulenter til en gennemgang af vores The Five Behaviors of a Cohesive Team værktøj med udgangspunkt i dine specifikke behov.